Κανονισμός Λειτουργίας & Συμμετοχής Μελών της Ορχήστρας

 • 1

  Σκοπός της ορχήστρας είναι να γνωρίσουν τα μέλη της διαφορετικά είδη ποιοτικής μουσικής, διευρύνοντας το ρεπερτόριο, καθώς και τις τεχνικές και εκφραστικές τους δυνατότητες και να αναπτύξουν το πνεύμα της ομαδικής συνεργασίας. Η ορχήστρα λειτουργεί υπό την στέγη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μουσική Έκφρασις». Τα μέλη της ορχήστρας μέσω της συμμετοχής τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προετοιμάζονται  για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 • 2

  Η συμμετοχή στην Ορχήστρα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού, όπως ισχύει ανά πάσα στιγμή με τις τυχόν τροποποιήσεις του. Αδυναμία τήρησης του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιφέρει την απώλεια της ιδιότητας του μέλους της UYO σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κατόπιν απόφασης του μαέστρου της και των καθηγητών της ορχήστρας.

 • 3

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Ορχήστρα έχουν Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί πολίτες νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως φύλου,  ηλικίας έως 27 ετών, μετά από ακρόαση που πραγματοποιείται. Αξιολογητές των υποψηφίων μελών, εκτός από τον μαέστρο της, είναι και οι καθηγητές μουσικής που συνδράμουν στην εκπαίδευση των μελών της ορχήστρας. Στην επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν και οι κορυφαίοι κάθε οργάνου. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα όρια ηλικίας μπορούν να διαφέρουν και καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης.

 • 4

  Η ένταξη στην Ορχήστρα γίνεται μόνο κατόπιν τακτικών ή εκτάκτων ακροάσεων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των ακροάσεων, καθώς και το αντικείμενό τους αποφασίζεται από την επιτροπή αξιολόγησης και ανακοινώνεται έγκαιρα. Για να γίνει μέλος της Ορχήστρας ο οποιοσδήποτε, θα πρέπει είτε ο ίδιος ή, σε περίπτωση των ανηλίκων (κάτω των 18 ετών), ο Γονέας ή Κηδεμόνας του, να αποδεχθεί τον Κανονισμό και το μέλος παραμένει στην Ορχήστρα για μία δοκιμαστική περίοδο 4-8 εβδομάδων. Παράταση της δοκιμαστικής περιόδου μπορεί να αποφασισθεί μόνον από τον μαέστρο και τους υπεύθυνους καθηγητές.

 • 5

  Για τα μέλη που εντάσσονται στην UYO η παρακολούθηση και συμμετοχή στις πρόβες και στις καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική. Οι  πρόβες  διενεργούνται  Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ( Αίθουσα δοκιμών 12). Έκτακτες πρόβες μπορούν να γίνουν ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Το πρόγραμμα των προβών, της εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Ορχήστρας καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη  του μαέστρου της και των υπεύθυνων καθηγητών. Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μελών και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι απουσίες επηρεάζουν την απόδοση και τον συντονισμό της ορχήστρας. Εάν κάποιο μέλος απουσιάσει από μία δοκιμή, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση της μελέτης και της προπαρασκευής της μουσικής παρτιτούρας για την επόμενη δοκιμή. Σε περίπτωση απουσίας μέλους της UYO για σοβαρό λόγο,το μέλος οφείλει να ενημερώσει με τον προσφορότερο τρόπο επικοινωνίας τον μαέστρο ή τους καθηγητές και να αιτηθεί την εξαίρεση του, το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση της αδυναμίας του να παραστεί και οπωσδήποτε πριν από την προγραμματισμένη πρόβα η συναυλία. Σε κάθε περίπτωση, η μη προσέλευση μέλους σε περισσότερες από τρεις  (3) συνεχόμενες πρόβες, μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμετοχή του στην προγραμματισμένη συναυλία ή και σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους. Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου ή σοβαρού λόγου, αποκλειστικός υπεύθυνος για την παρέκκλιση των ανωτέρω είναι ο μαέστρος και οι υπεύθυνοι καθηγητές.

 • 6

  Τα μέλη της Ορχήστρας οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο των δοκιμών 15 λεπτά προτού ξεκινήσει η δοκιμή και κατά τη διάρκεια της οφείλουν πλήρη προσήλωση στις οδηγίες, παραινέσεις και παρατηρήσεις του μαέστρου και, κατά περίπτωση, του υπεύθυνου καθηγητή. Οι δοκιμές θα είναι διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών και καθορίζονται από τον μαέστρο ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση τμηματικών δοκιμών με οικογένειες οργάνων αλλά και με μέρος του συνόλου των μουσικών. Τα ωράρια της Ορχήστρας καθορίζονται από τον μαέστρο της  στην έναρξη κάθε περιόδου, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των μελών κατά τις εξεταστικές περιόδους της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της πρόβας από άτομα εκτός της ορχήστρας επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του Μαέστρου. Κατά την έναρξη της πρόβας, είναι υποχρέωση των μελών της Ορχήστρας να έχουν τα όργανα τους συντηρημένα, σε καλή κατάσταση και χορδισμένα.

 • 7

  Οι θέσεις των μελών στα αναλόγια και τις διάφορες οικογένειες οργάνων (Πρώτα, Δεύτερα Βιολιά κλπ) καθορίζονται από τον Μαέστρο και είναι δυνατόν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες καλύτερης απόδοσης συγκεκριμένων έργων. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν την καθαριότητα και την τάξη όπως και την μη πρόκληση βλάβης στα έπιπλα, τα σκεύη, τα όργανα και τις εγκαταστάσεις των χώρων δοκιμών και συναυλιών. Είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της Διεύθυνσης της Ορχήστρας η τελική επιλογή κάθε φορά των μελών – μουσικών, που μετέχουν στις διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τις επιδόσεις τους.

 • 8

  Κάθε μέλος της Ορχήστρας μπορεί να καταλαμβάνει μια από τις ακόλουθες θέσεις: α)Μέλος, β) Υπεύθυνος, γ)Κορυφαίος. Η εξέλιξη ενός μέλους της UYO στον αμέσως ανώτερο βαθμό γίνεται με βάση τη συνολική του παρουσία και συμμετοχή, την τεχνική του κατάρτιση, τη συμπεριφορά και το ήθος του. Παράγοντες όπως η ηλικία ή ο χρόνος παραμονής στη UYO δεν αποτελούν κριτήρια εξέλιξης. Οι κορυφαίοι και οι υπεύθυνοι ορχήστρας της UYO ελέγχονται από το Μαέστρο και τους καθηγητές για την αποτελεσματικότητα τους όσον αφορά την τάξη, την  οργάνωση και το πνεύμα συνεργασίας  που επικρατεί στις ομάδες τους.

 • 9

  Η κατανόηση του κανονισμού από τα ίδια τα μέλη και από τους Γονείς-Κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη-εξήγηση στα παιδιά τους των διατάξεών του και η ανάλυση της σκοπιμότητας της πιστής εφαρμογής τους, βοηθάει αποφασιστικά το έργο της Ορχήστρας. Οι γονείς φροντίζουν για την έγκαιρη και κανονική προσέλευση των παιδιών στους χώρους δοκιμών – παραστάσεων και συνοδεύουν τα παιδιά τους, εφ’ όσον αυτά είναι ανήλικα. Οι γονείς των ανηλίκων παιδιών μπορούν να πληροφορούνται για την πρόοδο των παιδιών τους καθώς και να ενημερώνονται για τα  προβλήματα και τις προοπτικές της Ορχήστρας από τους υπεύθυνους καθηγητές.

 • 10

  Κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό τα μέλη της Ορχήστρας οφείλουν να υπακούν στις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών. Σε περίπτωση που οι καθηγητές κρίνουν ότι αυτό δεν τηρείται έχουν το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του στο εκπαιδευτικό ταξίδι και της άμεσης επιστροφής του στην Αθήνα με δικά του έξοδα. Για τα ταξίδια εκτός Ελλάδος τα μέλη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.

 • 11

  Υλικές αμοιβές στους μαθητές – Μέλη της Ορχήστρας δεν προβλέπονται.

 • 12

  Η UYO μέσω της «Μουσική Έκφρασις» δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό συμμετοχής των μελών της, στην ετήσια λειτουργία της Ορχήστρας , με αναφορά για κάθε συναυλία, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση της καλλιτεχνικής τους εξέλιξης και κατάρτισης.

 • 13

  Το ένδυμα των συναυλιών καθορίζεται από τον Μαέστρο και είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες

 • 14

  Οι μετακινήσεις από και προς τους χώρους προβών και συναυλιών , είναι ευθύνη των μελών. Εξαίρεση αποτελούν οι εκδηλώσεις εκτός Αθηνών για τις οποίες θα έχει γίνει ειδική μέριμνα από την «Μουσική Έκφρασις» για τον τρόπο μεταφοράς καθώς και για τυχόν επιβαρύνσεις των μελών.

 • 15

  Η ενημέρωση των μελών για οτιδήποτε σχετίζεται με την λειτουργία της Ορχήστρας, θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν το σκοπό στο Facebook. Σε αυτή την ομάδα γίνονται δεκτά μόνο τα μέλη της Ορχήστρας.

 • 16

  Οι παρτιτούρες που παρέχονται στα μέλη της UYO, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της UYO. Απαγορεύεται ή με οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους και διάθεση τους σε πρόσωπα ή φορείς εκτός UYO, χωρίς την άδεια του Μαέστρου.

 • 17

        Προνόμια των μελών της UYO :

  α) 1 (μία) δωρεάν πρόσκληση για κάθε συναυλία στην οποία συμμετέχει το μέλος της ορχήστρας *

  β) Εκπτώσεις από (10% έως 25%)** σε CD, βιβλία κλπ, παραγωγής Ekfrassis Productions

  γ) Έκπτωση στο κόστος συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Ekfrassis Productions.

  δ) Συμμετοχή με προνομιακούς όρους και τιμές, σε εκπαιδευτικά ταξίδια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  εξαιρούνται εκδηλώσεις κατά τις οποίες η UYO είναι φιλοξενούμενη, ή η «Μουσική Έκφρασις» είναι συμπαραγωγός, οπότε την ευθύνη των εισιτηρίων έχει άλλος φορέας.

  ** Το ύψος των εκπτώσεων καθορίζεται από την «Μουσική Έκφρασις» ανά περίπτωση